สัญลักษณ์โรงเรียน

คติพจน์ประจำโรงเรียน

ความดีอันยิ่งใหญ่ของคนเราคือ การช่วยเหลือผู้อื่น

คติธรรม

นิมิตตฺ สาธุรูปานํ กตัญญูกตเวทิตา (ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี)


ปรัชญาประจำโรงเรียน

เป็นคนดี มีปัญญา พัฒนาตน เป็นคนของสังคม


สีประจำโรงเรียน

เขียว - เหลือง


อักษรย่อ

ร.ป.ค.๕๑

ตราประจำโรงเรียน