วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

  "ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้ ก้าวสู่โลกยุคใหม่ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง”


พันธกิจ

         1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน ค่านิยม  หลักของคนไทย 12 ประการ และ ทักษะจำเป็น               เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่

        2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน

        3. พัฒนาระบบบริหารจัดการยุคใหม่ ตามหลักธรรมาภิบาล  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสถานประกอบการ และหน่วยงานอื่น

        4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรทักษะการดำรงชีวิตและหลักสูตรอาชีพท้องถิ่น เพื่อการมีงานทำตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

        5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพในการจัดการศึกษาก้าวทันต่อโลกยุคใหม่

        6. พัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาให้มีคุณภาพและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมตามศักยภาพของผู้เรียน

        7. สืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการพระราชดำริและศาสตร์พระราชา