วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

                   “ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา นำพาชีวิตสู่ความพอเพียง”

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพในการจัดการศึกษา

3. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน

4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรทักษะการดำรงชีวิตและหลักสูตรอาชีพท้องถิ่น

5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และ

    อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

6. พัฒนาทักษะด้านอาชีพ เพื่อการมีงานทำตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

7. พัฒนาระบบสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมีความเหมาะสมกับความต้องการของ

    ผู้เรียน

8. สืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการ


Comments