วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

  "ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้ ก้าวสู่โลกยุคใหม่ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

            1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน ค่านิยม              หลักของคนไทย 12 ประการ และทักษะจำเป็น เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่

           2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน

           3. พัฒนาระบบบริหารจัดการยุคใหม่ ตามหลักธรรมาภิบาล  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสถาน                  ประกอบการ และหน่วยงานอื่น

           4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรทักษะการดำรงชีวิตและหลักสูตรอาชีพท้องถิ่น เพื่อการมีงานทำ                     ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

           5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพในการจัดการศึกษาก้าวทันต่อโลก                 ยุคใหม่

           6. พัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาให้มีคุณภาพและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมตามศักยภาพ                     ของผู้เรียน

           7. สืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการพระราชดำริและศาสตร์พระราชา


Comments