เป้าประสงค์/กลยุทธ์

เป้าประสงค์

          1. โรงเรียนมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีสื่อเทคโนโลยี

              ทางการศึกษา ที่มีคุณภาพและเพียงพอ

         2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพในการจัดการศึกษา มีทักษะเฉพาะทางสำหรับการ

             จัดการศึกษาแบบอยู่ประจำ    

         3. ผู้เรียนมีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมหลักของคนไทย  12 ประการและอนุรักษ์

            สิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

        4. ผู้เรียนมีทักษะการดำรงชีวิตและทักษะด้านอาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารและกลไกในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส โดยการมีส่วนร่วมของ

                      ภาคีเครือข่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสได้อย่างมีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพเหมาะสมกับอัตลักษณ์แห่งตน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

Comments